Dr. J. Coetzer

Toegepaste Wiskunde / Applied Mathematics B 252

2017


Kursus-inligting
Course Information
Assesseringsreglement
Assessment Rules
Info: Skuifies / Slides

Toegepaste Differensiaalvergelykings

Applied Differential EquationsLESINGS      LECTURES

Hierdie transparante en skuifies bevat nie noodwendig al die werk wat in die klas bespreek is nie.
These transparencies and slides do not necessarily contain all the work discussed in class.


WEEK 1
(2017-07-17 - 2017-07-21)

EERSTE ORDE GEWONE DVs / FIRST ORDER ORDINARY DEs

DVs as wiskundige modelle / DEs as mathematical models

Transparante Transparencies Skuifies / Slides
(1.3)  DVs as wiskundige modelle (1.3)  DEs as mathematical models Skuifies / Slides

Lineêre modelle / Linear models

Transparante Transparencies Skuifies / Slides
(2.7)   Lineêre modelle (2.7)  Linear models Skuifies / Slides
(1.3, 2.7)   Bevolkingsgroei (1.3, 2.7)  Population growth Skuifies / Slides


WEEK 2
(2017-07-24 - 2017-07-28)

Transparante Transparencies Skuifies / Slides
(1.3, 2.7)   Radio-aktiewe verval (1.3, 2.7)  Radioactive decay Skuifies / Slides
(1.3, 2.7)   Saamgestelde rente (1.3, 2.7)  Compound interest Skuifies / Slides
(1.3, 2.7)   Mengsels (1.3, 2.7)  Mixtures Skuifies / Slides


WEEK 3
(2017-07-31 - 2017-08-04)

Transparante Transparencies Skuifies / Slides
(1.3, 2.7)   Vryval teen lugweerstand I (1.3, 2.7)  Free-fall against air resistance I Skuifies / Slides

Nie-lineêre modelle / Non-linear models

Transparante Transparencies Skuifies / Slides
(2.8)   Logistiese bevolkingsgroei (2.8)  Logistic population growth Skuifies / Slides


WEEK 4
(2017-08-07 - 2017-08-11)

Transparante Transparencies Skuifies / Slides
(1.3, 2.8)   Dreinering van 'n silindriese tenk (1.3, 2.8)  Drainage of a cylindrical tank Skuifies / Slides
(1.3, 2.8)   Dreinering van 'n hemisferiese tenk (1.3, 2.8)  Drainage of a hemispherical tank Skuifies / Slides
(1.3, 2.8)   Vryval teen lugweerstand II (1.3, 2.8)  Free-fall against air resistance II Skuifies / Slides


WEEK 5
(2017-08-14 - 2017-08-18)

HOËR ORDE GEWONE DVs / HIGHER ORDER ORDINARY DEs

Lineêre modelle: aanvangswaardeprobleme / Linear models: initial-value problems

Toepassing: vibrasies soos in TWB224 bespreek. Vibrasies word dus nie weer in TWB252 bespreek nie.
Application: vibrations as discussed in TWB224. Vibrations are therefore not discussed again in TWB252.

Lineêre modelle: randwaardeprobleme / Linear models: boundary-value problems

Aanvullende aantekeninge tot Zill en Wright: Afdeling 3.9
Supplementary notes to Zill and Wright: Section 3.9

Transparante Transparencies Skuifies / Slides
(3.9)   Uitwyking van 'n belaste balk (3.9)  Deflection of a loaded beam Skuifies / Slides

Balke: uitgewerkte voorbeelde / Beams: worked examples


WEEK 6
(2017-08-21 - 2017-08-25)

Transparante Transparencies Skuifies / Slides
(3.3)   Paragraaf 3.3 (3.3)  Paragraph 3.3 Skuifies / Slides
(3.9)   Eiewaardes en eiefunksies (3.9)  Eigenvalues and eigenfunctions Skuifies / Slides
(3.9)   Knikking van 'n kolom (3.9)  Buckling of a column Skuifies / Slides


WEEK 7
(2017-09-11 - 2017-09-15)

Transparante Transparencies Skuifies / Slides
(3.9)   Roterende tou (3.9)  Rotating string Skuifies / Slides

Nie-lineêre modelle / Non-linear models

Transparante Transparencies Skuifies / Slides
(3.11)   Kettinglyne I (3.11)  Catenaries I Skuifies / Slides


WEEK 8
(2017-09-18 - 2017-09-22)

Transparante Transparencies Skuifies / Slides
(3.11)   Kettinglyne II (3.11)  Catenaries II Skuifies / Slides


PARSIËLE DVs / PARTIAL DEs


Transparante Transparencies Skuifies / Slides
(13.1)   Skeibare PDVs (13.1)  Separable PDEs Skuifies / Slides


WEEK 9
(2017-09-25 - 2017-09-29)

Transparante Transparencies Skuifies / Slides
(13.2, 13.3)   Die hittevergelyking I (13.2, 13.3)  The heat equation I Skuifies / Slides
(13.2, 13.3)   Die hittevergelyking II (13.2, 13.3)  The heat equation II Skuifies / Slides

Hittevergelyking: definisies / Heat equation: definitions


WEEK 10
(2017-10-02 - 2017-10-06)

Transparante Transparencies Skuifies / Slides
(13.2, 13.3)   Die hittevergelyking III (13.2, 13.3)  The heat equation III Skuifies / Slides
(13.2, 13.4)   Die golfvergelyking (13.2, 13.4)  The wave equation Skuifies / Slides


WEEK 11
(2017-10-09 - 2017-10-13)

Transparante Transparencies Skuifies / Slides
(13.2, 13.5)   Laplace se vergelyking I (13.2, 13.5)  Laplace's equation I Skuifies / Slides


WEEK 12
(2017-10-16 - 2017-10-20)

Transparante Transparencies Skuifies / Slides
(13.2, 13.5)   Laplace se vergelyking II (13.2, 13.5)  Laplace's equation II Skuifies / Slides

Oplossing / SolutionTUTORIALE      TUTORIALS

TUT 1 MEMO Toets/Test 1 2017-07-26
TUT 2 MEMO Toets/Test 2 2017-08-02
TUT 3 MEMO Toets/Test 3 2017-08-16
TUT 4 MEMO Toets/Test 4 2017-08-23
ASS 1 MEMO Geen toets / No test 2017-09-13
TUT 5 MEMO Toets/Test 5 2017-09-20
TUT 6 MEMO Toets/Test 6 2017-09-27
TUT 7 MEMO Toets/Test 7 2017-10-04
TUT 8 MEMO Toets/Test 8 2017-10-11
TUT 9 MEMO Geen toets / No test 2017-10-18PUNTE      MARKS

TUTORIALE EN ASSESSERING 1

TUTORIALS AND ASSESSMENT 1ASSESSERINGS 2 EN 3      ASSESSMENTS 2 AND 3

Die hele semester se werk word gedek.

The entire semester's work is covered.

Samestelling van vraestelle / Composition of papers

Gewone DVs (A1-werk) Ordinary DEs (A1 work) Punte/Marks: 20
Gewone DVs (Na A1) Ordinary DEs (After A1) Punte/Marks: 20
PDVs PDEs Punte/Marks: 20
Totaal/Total: 60