Universiteit Stellenbosch University
Applied MathematicsToegepaste Wiskunde

Important notices:Belangrike kennisgewings:

 • The slides do not necessarily contain all the work discussed in class.Die skuifies bevat nie noodwendig al die werk wat in die klas bespreek is nie.
 • The first tutorial session is on 29 July 2020.Die eerste tutorial is op 29 Julie 2020.
 • Familiarise yourself with the assessment rules.Maak jouself vertroud met die assesseringreels.

Lecturer:Dosent:

Demis:Demis:

INFORMATION SHEET:Inligtingblad:

 • Information sheet can be found hereInligtingsblad kan hier gevind word.
 • Assessment rules can be found hereAssesseringsreels kan hier gevind word

Lecture timetable:Lesingrooster:

 • MondayMaandag 8:00 in E202
 • TuesdayDinsdag 11:00 in A303A

Tutorials:Tutoriale:

 • Wednesday 8:00 in A204
  Woensdag 8:00 in A204

Lecture Notes Lesingsnotas

SlidesSkuifies

Slide & Transparencies Skuifies & Transparante

TransparenciesTransparante

Tutorial information Tutoriaal-inligting

  Tutorials:Tutoriale:
  Memo:Memo:
  Test:Toets:

ASSESSMENTS 2 AND 3 information ASSESSERINGS 2 EN 3 inligting


Samestelling van vraestelle / Composition of papers

Gewone DVs (A1-werk): A2/A3 Ordinary DEs (A1 work): A2/A3 Punte/Marks: 20/30
Gewone DVs (Na A1): A2/A3 Ordinary DEs (After A1): A2/A3 Punte/Marks: 20/10
PDVs PDEs Punte/Marks: 20
Totaal/Total: 60