Universiteit Stellenbosch University
Applied MathematicsToegepaste Wiskunde

Assignment submission

Assignments should be written using this template. Before submitting, you are advised to read the 'common mistakes' listed in the box below. Opdragte moet geskryf word met hierdie templaat. Voor inhandiging word jy aangeraai om die lys van 'algemene foute' hieronder te raadpleeg.

Recall: You must submit both: Herinnering: Jy moet beide van die volgende inhandig::

  • In hardcopy (published using MATLAB's publish function from the toolbar).
    Hand-in in the locked box across from A307/A308.
    In harde kopie ('published' met MATLAB se publish funksie van die nutsbalk).
    Inhandig in die toesluit boks oorkant A307/A308.
  • In electronic copy (a single m-file) below: In elektroniese vorm ('n enkele m-leer) onder:

Student number: Studentenommer: Student surname: Student se van: Assignment number: Opdragnommer

Choose a .m-file file to upload: Kies 'n .m-leer om in te dien

I certify that this is my own work. I understand that plagiarism will not be accepted
and that I may only submit each assignment once.
Ek sertifiseer dat hierdie my eie werk is. Ek verstaan dat plagiaat nie geduld sal word nie,
en dat ek elke opdrag slegs eenmaal mag inhandig
.