Universiteit Stellenbosch University
Applied MathematicsToegepaste Wiskunde

Assignment submissionOpdrag inleiding

Assignments should be written using this template.

Before submitting, you are advised to read the 'common mistakes' box.
Opdragte moet geskryf word met hierdie templaat.

Voor inhandiging word jy aangeraai om die lys van 'algemene foute' stall.

Recall: You must submit both: Herinnering: Jy moet beide van die volgende inhandig:

  • In hard copy (LIVE EDITOR > print). Hand-in in the locked box across from A307/A308. In harde kopie (LIVE EDITOR > print). Inhandig in die toesluit boks oorkant A307/A308.
  • In electronic copy (a single .pdf file: LIVE EDITOR > Save > Export to PDF...) below: In elektroniese vorm ('n enkele .pdf file: LIVE EDITOR > Save > Export to PDF...) onder:

Student number: Studentenommer: Student surname: Student se van: Assignment number: Opdragnommer

Choose a .pdf file file to upload: Kies 'n .pdf leer om in te dien

  • I certify that this is my own work. Ek sertifiseer dat hierdie my eie werk is.
  • I understand that plagiarism will not be tolerated. Ek verstaan dat plagiaat nie geduld sal word nie.
  • I understand that I may only submit each assignment once. Ek verstaan dat ek elke opdrag slegs eenmaal mag inhandig.

10 Digit problem solutions can be submitted here.