Universiteit Stellenbosch University
Applied MathematicsToegepaste Wiskunde

Lecturer:Dosent:

Prof JAC Weideman,
A315, weideman@sun.ac.za

Coordinator:Koordineerder:

Dr Nick Hale,
A410, nickhale@sun.ac.za

Important notices:Belangrike kennisgewings:

 • Assignment 4 has been marked and can be picked up from the alphabetical boxes. Opdrag 4 is gemerk en kan in die alfabetiese bokse gekry word.
 • Teaching evaluations for the course will be available on SUNLearn from 15 Oct to mid Nov. Please complete ASAP. Onderrigevaluerings vir die module sal beskikbaar wees op SUNLearn van 15 Okt to middel Nov. Voltooi sgm asb.
 • MATLAB demo for solving the predator-prey system discussed in class on 10 October. MATLAB demo vir die oplos van die roofdier-prooi stelsel soos bespreek in die klas op 10 Oktober.
 • Test A2 is scheduled for 20 November. Please see the table below for your session. Regarding the scope of A2, we shall follow the Faculty of Engineering's official guideline on Flexible Assessment which states that "A2 normally covers the work of the whole semester, but with the emphasis on the work done after the test week". Specifically, you will not be tested on Chapter 3: Solving Nonlinear Equations (so no bisection, RF, secant, nor Newton). Examples of A2 exams of previous years can be found below. Toets A2 is geskeduleer vir 20 November. Raadpleeg die tabel onder vir jou sessie. Wat betref die omvang van A2, ons volg die Ingenieursfakulteit se amptelike riglyne vir Buigsame Assessering wat stel dat "A2 dek normaalweg die werk van die hele semester, maar met die klem op die werk wat na die toetsweek behandel is." Spesifiek sal jy nie getoets word oor Hoofstuk 3: Oplos van Nie-lineere Vergelykings nie (so geen halvering, RF, secant, of Newton nie). Voorbeelde van A2 eksamens van vorige jare kan hieronder gekry word.
  Time Surname Venue
  8:30-10:30MS203
  N-->Z S207
  11:00-13:00A-->BS203
  C-->L & extra timeS207
 • Assignment 6 can be now be downloaded here (due date 26 October). For Problem 2 you will need gauss.m (right click and save). Opdrag 6 kan nou hier afgelaai word (sperdatum 26 Oktober). Vir Probleem 2 sal jy gauss.m benodig (regskliek en stoor).

Assignments:Werkopdragte:

Your document must be prepared in MATLAB's Live Script format. Use this template. Jou dokument moet in MATLAB se Live Script format formaat voorberei word. Gebruik hierdie templaat.

Make sure the assignment number is shown at the top, as well as your surname, firstname and student number. Maak seker die nommer van die opdrag verskyn bo-aan, sowel as jou van, naam en studentenommer.

You should hand in two identical PDFs of your assignment (in LIVE EDITOR > Save > Export to PDF): Jy moet twee identiese PDFs van jou opdrag inhandig (in LIVE EDITOR > Save > Export to PDF) :

 • One printed copy in the locked box across from A307/A308. Een gedrukte kopie in die toesluit kas oorkant A307/A308.
 • One electronic copy here: Een elektroniese kopie hier:

 
Assignments submitted in only one format may not be marked! The markers will mark the hard copy. The electronic copy will be used for plagiarism checks and as a backup in case your hard copy gets misplaced. Plagiarism will not be tolerated.
Opdragte wat net in een van die formate ingehandig word mag dalk nie gemerk word nie. Die nasieners merk die gedrukte stuk. Die elektroniese kopie word gebruik vir plagiaattoetse en rugsteun as jou gedrukte stuk dalk vermis raak. Plagiaat sal nie geduld word nie.

Hints for the current assignment will be given in the blue box below. Common mistakes are listed in the green box. Wenke vir die huidige opdrag word in die blou boksie hieronder gegee. Algemene foute word in die groen blokkie gelys.

Assignment Opdrag Due date Sperdatum Solution Oplossing
assign1.pdf 2018/08/03 assign1solns.mlx & assign1solns.pdf assign1solns_2018.mp4 (video)
assign2.pdf 2018/08/17 assign2solns.mlx & assign2solns.pdf
assign3.pdf 2018/08/31 assign3solns.mlx & assign3solns.pdf
assign4.pdf 2018/09/28 assign4solns.mlx & assign4solns.pdf
assign5.pdf 2018/10/12 assign5solns.mlx & assign5solns.pdf
assign6.pdf gauss.m 2018/10/26 assign6solns.mlx & assign6solns.pdf

Hints for Assignment 6Wenke vir Opdrag 5:

 • Problem 2(c): A 5-point Simpson rule means 4 intervals. Probleem 2(c): 'n 5-punt Simpson reel beteken 4 intervalle.
 • Problem 2(c): To use the Gauss rule, first transform the interval [0,2] to [-1,1]; see Lecture 19. Probleem 2(c): Om die Gauss reel te gebruik, transformeer eers die interval [0,2] na [-1,1]; kyk Lesing 19.

Common mistakes in assignments:Algemene Foute in Opdragte:

 • Use the template. Gebruik die templaat.
 • Do not use spaces in file or directory (folder) names. Moenie spasies gebruik in jou legger of 'folder' ('directory') name nie.
 • Make sure the assignment number is shown at the top of your Live script, as well as your surname, firstname and student number. Maak seker die nommer van die opdrag verskyn bo-aan jou Live script, sowel as jou van, naam en studentenommer.
 • The PDF you submit should show the output of each question. In other words, run the entire Live script (Run All) before exporting to PDF. The markers need to see the output, not just the code lines. Die PDF wat jy inhandig moet die afvoer van elke vraag vertoon. Maw, voer die hele Live script uit (Run All) voordat jy die PDF skep. Die merkers wil die afvoer sien, nie net die lyne kode nie.

Information Sheet and Outcomes:Inligtingstuk and Uitkomste:

 • Information Sheet can be found here (afr) and here (eng). Inligtingstuk kan hier (afr) en hier (eng) gevind word.
 • Outcomes can be found here (afr) and here (eng). Uitkomste kan hier (afr) en hier (eng) gevind word.

Lecture timetable:Lesingrooster:

 • TuesdayDinsdag 08:00: K302 (Eng)
 • TuesdayDinsdag 09:00: K302 (Afr)
 • WednesdayWoensdag 09:00: A107 (Afr)
 • WednesdayWoensdag 10:00: A107 (Eng)

Tutorials:Tutoriale:

 • ThursdayDonderdag 12:00: S207A, S207B, S203
 • If you don't need help with your assignment
  you are under no obligation to attend the practical.
  As jy nie hulp met jou opdrag nodig het nie is jy
  onder geen verpligting om die prakties by te woon nie.
 • Lab etiquette: Before asking for help please try to find answers
  first in the blue box above, then on the lecture slides or videos.
  Lab maniere: Voordat jy vir hulp vra, probeer eers antwoorde kry
  in die blou boksie bo, dan op die lesingnotas of die videos.

Assessment dates:Datums vir assessering:

A1: 06 September A2: 20 November A3: 05 December
The official document on flexible assessment can be found on SUNLearn. Look for this. Die amptelike dokument oor buigsame assessering kan op SUNLearn gevind word. Soek hierna.

Lecture notes:Lesingnotas:

The fact that the lecture slides are available here should not be taken as invitation to skip class.
Not everything covered in class appear on these slides.
Die feit dat die klasnotas hier beskikbaar is moenie gesien word as aanmoediging om klas te bank nie.
Nie alles wat in die klas behandel is verskyn op hierdie notas nie.

 • Week 1 (24, 25, 26 Jul): Introduction to MATLAB Inleiding tot MATLAB, Appendix A1-A6
 • Week 2 (31 Jul, 1 Aug): Introduction continued Inleiding vervolg, Appendix A5, A7-A8, A11
 • Week 3 (07 Aug, 08 Aug): Solving nonlinear equations Die oplossing van nie-lineere vergelykings, 3.1-3.6
 • Week 4 (14, 15 Aug): Solving nonlinear equations Die oplossing van nie-lineere vergelykings, 3.8-3.10
 • Week 5 (21, 22 Aug): Linear equations 4.1-4.2, 4.5-4.6, 4.8-4.9 Lineere vergelykings 4.1-4.2, 4.5-4.6, 4.8-4.9,
 • Week 6 (28, 29 Aug): Linear equations 4.10-4.11, 5.1-5.2, 5.7 Lineere vergelykings 4.10-4.11, 5.1-5.2, 5.7,
 • Week 7 (18, 19 Sept): Curve fitting and interpolation Krommepasssing en interpolasie, 6.1-6.5
 • Week 8 (25, 26 Sept): Spline interpolation, numerical differentiation Krommepasssing en interpolasie, 6.6, 8.1-8.2, 8.4-8.5, 8.10
 • Week 9 (2, 3 Oct): Numerical integration Numeriese integrasie, 9.1, 9.3-9.7
 • Week 10 (9, 10 Oct): ODEs: Initial-value Problems GDVs: Aanvangswaardeprobleme, 10.1, 10.2.1, 10.2.3, 10.3, 10.4, 10.5, 10.8, 10.9, 10.10
 • Week 11 (16, 17 Oct): ODEs: Boundary-value Problems DVs: Randwaardeprobleme, 11.1, 11.3

Useful links:Nuttige skakels: